Algyroides nigropunctatus – Pracht-Kieleidechse

Zagori – Epirus