Algyroides nigropunctatus Pracht-Kieleidechse

Zagori – Epirus