Geropogon (Tragopogon) hybridus – Hybrid-Bocksbart